Uw privacy

Als uw behandelend therapeut ben ik volgens de WGBO, wettelijk verplicht een dossier bij te houden met aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Indien noodzakelijk en alleen als u hiermee instemt, kan er informatie worden opgevraagd bij een andere zorgverlener. Deze gegevens zullen ook in het dossier worden opgenomen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat:

 • Dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • We zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Bewaartermijn van het dossier 20 jaar is.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden.

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

We maken geen  gebruik van cookies

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

We gebruiken alleen uw

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Op de zorgnota vermelden we het klantnummer van de zorgverzekeraar
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Counseling’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult