Werkwijze

De werkwijze is als volgt: We beginnen met een kennismakingsgesprek waarin u vertelt waaraan u wilt werken en vragen kunt stellen. Wanneer ik een goed beeld heb van de situatie wordt in overleg met u de behandelmethode vastgesteld die het beste bij u past en waar u het meest bij gebaat bent.

praktijk-kamer.jpgHoeveel sessies u nodig heeft, is sterk afhankelijk van de vraag waarmee u zich meldt. Vaak zijn 4 tot 7 gesprekken voldoende. Gezamenlijk streven we er uiteraard naar in zo kort mogelijke tijd een maximaal resultaat te behalen.
U heeft geen verwijzing van een arts nodig en vaak is een afspraak op korte termijn mogelijk.

Uw privacy

Als uw behandelend therapeut ben ik volgens de WGBO, wettelijk verplicht een dossier bij te houden met aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Indien noodzakelijk en alleen als u hiermee instemt, kan er informatie worden opgevraagd bij een andere zorgverlener. Deze gegevens zullen ook in het dossier worden opgenomen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Counseling’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

Voor meer informatie mail met Mens in Balans in Zierikzee/Zeeland info@mens-in-balans.nl, of bel 0111-416408 / 06-12025546.